วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 พ.ค. 2561 ที่ อบ 0023.5/ว2169 การเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2561 ที่ อบ 0023.5/ว2169 การเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2561 ที่ อบ 0023.5/ว276 แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นรายได้ที่จัดเก็บประจำเดือนมีนาคม 2561 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2561 อบ0023.5/ว690 การดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 99 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2561 อบ0023.5/ว690 การดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 99 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2561 อบ0023.5/ว690 การดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 99 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2561 อบ0023.5/ว13 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp) การฝึกปฏิบัติและวิธีแก้ไขปัญหาในกรณี บันทึกข้อมูลเข้าระบบงบผิดพลาด (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 อบ0023.5/21 ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 124 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/930 ส่งงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 147 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/ว637 โครงการอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร"กลยุทธในการจัดทำงบประมาณรายประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 161 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/5525 การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 167 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/5525 การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 167 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/ว614 แจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับหนังสือราชการมาเพื่่อให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/ว620 แจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับหนังสือราชการมาเพื่่อให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/ว218 แจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับหนังสือราชการมาเพื่่อให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/ว218 แจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับหนังสือราชการมาเพื่่อให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/ว603 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับหนังสือราชการมาเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสนง (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/ว603 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับหนังสือราชการมาเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสนง (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/ว621 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับหนังสือราชการมาเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสนง (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2560 อบ0023.5/ว623 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับหนังสือราชการมาเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสนง (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1